طراحی وبهینه سازی شده در : گروه های مهندسی پادیا
buy&sell
 1. تعداد سهام(*)
  ورودی نامعتبر
  منظور تعداد سهامی است که قصد خرید یا فروش دارید
 2. نام و نام خانوادگی (*)
  ورودی نامعتبر
  نام و نام خانوادگی در خواست کننده می باشد
 3. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
  مثال : 09xxxxxxxxx
 4. قیمت کمتر از شرکت(*)
  ورودی نامعتبر
  (ریال )چقدراز قیمت فروش روزانه شرکت کمتر می خواهید
 5. دامنه چانه زنی(*)
  ورودی نامعتبر
  (ریال )حداکثر میزان مبلغی است که حاضرید تخفیف بدهید یا بیشتر بخرید
 6. نوع(*)
  ورودی نامعتبر
  (مشخص کنیدشماقصدخریدداریدیاقصدفروش سهام)
 7. دفتر انتقال(*)
  ورودی نامعتبر
  درکدام دفتر تمایل به انتقال سهام دارید.
 8. اعتبار درخواست(*)
  ورودی نامعتبر
  روز ( در خواست شما تا چه زمانی اعتبار خواهد داشت)
 9. نوع انتشار(*)
  ورودی نامعتبر
 10. ارسال پیام / توضیح
  ورودی نامعتبر
  توضیحات تکمیلی یا سوال مرتبط خود راوارد کنید در غیر اینصورت فیلد را خالی بگزارید.
 11. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر
 12. هرگونه نقل وانتقالات سهام در دفتر شرکت پدیده وپس از ثبت در دفتر سهام صورت می گیرد.
 13.   

شماره تماس جهت مشاوره در امور سهام  

از علاقمندان درسایر مناطق کشور جهت همکاری در امور مشاوره و فروش دعوت  میگردد

نماینده

تلفن تماس

مشهد

09380685580

شهرستانها

09367138001

اصفهان

09136954303

هرمزگان

09176932837